“Hapigola”, “Mekkawa” and “Ten Made Tobaso” on SYY’s album was co-written by Maria Marcus.